Phân tích kỹ thuật nâng cao

Phân tích kỹ thuật nâng cao

TPhân tích kỹ thuật là phương pháp đánh giá chứng khoán bằng cách phân tích số liệu thống kê được tạo ra bởi hoạt động thị trường, chẳng hạn như giá và khối lượng trong quá khứ.
Các nhà phân tích kỹ thuật không cố gắng đo lường giá trị nội tại của chứng khoán mà thay vào đó sử dụng biểu đồ và các công cụ khác để xác định các mô hình có thể gợi ý hoạt động trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng diễn biến lịch sử của cổ phiếu và thị trường là dấu hiệu cho thấy diễn biến trong tương lai.
Giới thiệu về Phân tích Kỹ thuật cung cấp nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật cho các nhà giao dịch và nhà quản lý đầu tư thuộc tất cả các loại tài sản mới làm quen với chủ đề này.
Khóa học này bao gồm phân tích kỹ thuật, cho dù từ góc độ thuần túy ngắn hạn hay phân tích dài hạn, đồng thời giúp sinh viên nhanh chóng tăng tốc và đạt đến mức mà họ có thể áp dụng TA một cách chính xác và tự tin trong các thị trường mà họ tham gia.

Tải xuống toàn bộ sách miễn phí

TRƯỚC KẾ TIẾP
viVietnamese