மாதம்: பங்குனி2022

எலியட் அலை வெளியிடப்பட்டது

எலியட் அலை வெளியிடப்பட்டது

1920களில் ஆர்என் எலியட் எலியட் அலைக் கோட்பாட்டை உருவாக்கினார். சந்தைகளில் குழப்பம் இல்லை என்று திரு. எலியட் கண்டுபிடித்தார்.

விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்திற்கான இறுதி வழிகாட்டி

விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்திற்கான இறுதி வழிகாட்டி

Download சந்தையை நகர்த்துவது எது?விற்பவர்களை விட வாங்குபவர்கள் அதிகம் இருப்பதால் அல்ல. இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு காரணமாக அல்ல. அதன் …

ta_LKTamil